Hata mesajı

Deprecated function: menu_set_active_trail() (/home/ogretmenplatform/public_html/includes/menu.inc dosyasının 2405 satırı) içinde The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls.

Çıktılar

Çıktı 1 (O1):Kaynaştırma Sınıflarında Çalışan Okul Öncesi Öğretmenler İçin İhtiyaç Analizi

Projenin ana hedefi, kaynaştırma ortamlarında çalışan okul öncesi öğretmenler için bir eğitim paketi geliştirmektir. Geliştirme prosedürünün ilk adımı olarak bir ihtiyaç analizi yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Ankara, bu analizi gerçekleştirmek üzere pilot bir olarak belirlenmiştir.

İhtiyaç analizi çalışmasının amacı, kaynaştırma ortamlarda çalışan okul öncesi öğretmenlerinin karşılaştıkları sorun ve zorlukları belirlemektir. Araştırmanın önemi, bu alandaki sınırlı sayıda çalışma bulunmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, araştırılan alanla ilişkili boşluğu dolduracaktır. Çalışmanın önemli bileşenleri içinde literatür taraması ve Ankara ilinde zihinsel engelli çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenleri için bir saha çalışmasının gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Elde edilen veriler ile ulaşılacak sonuçlar bize bazı öneriler sunmamız konusunda da yardımcı olacaktır.

Alt Faaliyetler:
Q1/A1 Literatür taraması
Q1/A2 Alan çalışması tasarımı
Q1/A3 Saha çalışması uygulaması
O1/A4 Odak grup toplantıları
O1/A5 Derinlemesine mülakatlar
O1/A6 Değerlendirme
O1/A7 Raporlama

Çıktı 2 (O2): Küresel kalite perspektifinde okul öncesi kaynaştırma ortamlarını değerlendirmek için yeni bir araç geliştirilmesi - (Değerlendirme Aracı Seti)

Proje, okul öncesi eğitim ortamlarını kaynaştırma açısından değerlendiren bir araç geliştirmeyi amaçlamaktadır. Araç, yapısal ve süreçsel kalite fikirlerinin birleşimi olan küresel kalite yaklaşımının temel ilkelerini yansıtacaktır. Yapısal kalite, fiziksel eğitim mekânı, mekândaki materyaller ve özel gereksinimli öğrencilerin eğitim ortamı içindeki oranı ile ilgili durumu ifade etmektedir. Süreç kalitesi ise eğitim ortamında bulunan bireyler arasındaki etkileşimi yansıtmaktadır.

Nihai ürün, okul öncesi eğitim ortamlarının kapsamını değerlendiren bir aracın ilk versiyonu olacaktır. (Değerlendirme Aracı Kiti). Bu ürün yeni bir araç olacak ve politika yapıcılara, üzerinde çok az araştırma yapılan bir alanda yeni bir bakış açısı sağlayacaktır. Bu çıktı, eğitim programını tasarlarken yapılan çalışmalara da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle, bu çıktı, bir diğer çıktımız açısından önemli bir girdi olacaktır.

Alt Faaliyetler:
Araç geliştirme prosedürü aşağıdaki adımlardan oluşacaktır. Literatür taraması, gözlem öğelerinin geliştirilmesi, kodlama sisteminin geliştirilmesi, içerik geçerliliği, alanlar arası güvenilirlik işlemleri yapılması ve alan testleri.
O2/A1 Literatür taraması, bir kodlama protokolü geliştirilmesi ve protokolün test edilmesi
O2/A2 Aracın ilk sürümünün geliştirilmesi

Çıktı 3 (O3): Kaynaştırma ortamlarında çalışan okul öncesi öğretmenleri için bir eğitim programı tasarlanması

Projenin temel amacı, zihinsel engelli çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenleri için hizmet içi eğitim paketi tasarlamaktır. Ankara'da seçilen pilot okullarda bir grup okul öncesi öğretmen eğitim paketinin tasarım sürecine aktif olarak katılım sağlayacaktır. Nihai ürün, proje ortağı üniversitelerin ve ZİÇEV profesyonellerinin desteğiyle pilot okullarda çalışan okul öncesi öğretmenler tarafından geliştirilen bir eğitim paketi olacaktır. Ayrıca, hedef kitleyi oluşturan öğretmenlere kılavuzluk etmek için bir rehber de hazırlanacaktır.

Alt Faaliyetler:
O3/A1 Çalıştaylar ve pilot okullardaki sınıf gözlemleri
O3/A2 İçerik geliştirme
O3/A3 İçerik değerlendirme
O3/A4 İçerik düzeltme

Çıktı 4 (O4): Okul öncesi öğretmenler için açık ve web tabanlı e-öğrenme ortamı (E-öğrenme portali) tasarlamak (O4)

Ana hedef, zihinsel özürlü çocuklarla çalışan okul öncesi öğretmenler için bir e-öğrenme portali tasarlamaktır. E-öğrenme portalinin, esas olarak, hedef grubun ihtiyaçlarına odaklanan bir e-öğrenme ortamının doğru personel ile doğru zamanda ve doğru bir içerik ile tasarlanması hedeflenmektedir.

Alt Faaliyetler:
O4/A1 Fonksiyonel Yapının ve e-öğrenme yönetim sisteminin geliştirilmesi
O4/A2 Eğitim programının dijital versiyonunun hazırlanması
O4/A3 Öğrenme yönetim sistemine dijital öğrenme içeriğinin yerleştirilmesi
O4/A4 Kullanılabilirlik ve işlevsellik testi
O4/A5 Pilot eğitimler